THỨ HAI TUẦN 30 TN

(Lc 13, 10-17)

“Ông trưởng hội đường tức tối vì Chúa Giêsu chữa bệnh ngày Sabat... ông nói với dân chúng: Đã có 6 ngày làm việc hãy đến xin chữa bệnh vào những ngày đó...”

1/ Chúa kết án kiểu giữ ngày Sabat của ông trưởng hội đường là đạo đức giả.

   2/ Đức bác ái mới là trọng nhất. Bỏ việc cứu người để giữ luật Sabat thì cũng như: “Lọc con muỗi ra để nuốt cả con lạc đà”.

   3/ Chúa Giêsu thật có lý: Con bò con lừa còn cởi dây cho nó đi uống nước trong ngày Sabat, con người 18 năm bị ma quỷ hành hạ lại không được tháo cởi trong ngày Sabát sao?

   4/ “Ngày Sabat lập ra vì loài người chứ không phải loài người vì ngày Sabat”.

   5/ “Con người làm chủ ngày Sabat”. Có nghĩa là: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài chính là Lề Luật. Mọi sự phải theo ý Ngài.

   Kẻ chống đối Ðức Giêsu thì xấu hổ còn người theo Ðức Giêsu thì reo mừng.

***********

 “Này Chúa hỡi! Con nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngơi... dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời...” (Thành Tâm).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo