THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG

“Những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước trời trước các ông...” (Mt 21, 28- 32)

   1/ Sau khi khải hoàn vào thành Giêrusalem, Chúa Giêsu giảng dạy dụ ngôn này tại sân đền thờ... Dụ ngôn ám chỉ nhóm biệt phái và kì lão Do Thái. Họ giữ luật bề ngoài nhưng không theo Đường Lối Chúa. Họ giống người con thứ nhất: “Nói đi làm mà rồi không đi”.

   2/ Những người thu thuế và tội lỗi, họ có tội nhưng biết ăn năn sám hối và sống theo đường lối Chúa. Họ giống người con thứ hai: “Nói không đi nhưng sau hối hận và đi làm”.

   3/ Lời Chúa muốn dạy:

   a/ Làm theo ý Chúa là Trọng Tâm, là mục đích cuối cùng của đời sống Kitô hữu.

   Gương mẫu Chúa Giêsu:

- Chúng con nguyện... Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời (Mt 6, 10).

Tôi đến để làm theo ý Đấng đã sai Tôi (Ga 5, 30).

- “Của ăn của Thầy là làm theo Ý Đấng đã sai Thấy” (Ga 4, 34).

- “Xin đừng theo ý Con một theo Ý Cha (Mt 26, 39)

Không phải cứ kêu Lạy Chúa! Lạy Chúa! mà được vào Nước Trời, Chỉ ai làm theo Ý Cha mới được vào Nước Trời (Mt 7, 21).

   Thánh Phaolô ca tụng Chúa Giêsu: Người đã vâng lời cho đến chết và chết trên cây thập tự... (Pl 2, 8).

   4/ Tìm Ý Chúa ở đâu?- Có 6 điểm nói lên Ý Chúa:

- 10 diều răn: bản tóm Cựu Ước.

- Những lời dạy trong Tin Mừng.

- Lời giáo huấn của Hội Thánh và các đấng bề trên: Ai nghe lời các con là nghe lời Ta” (Lc 10, 16).

- Lương tâm con người. (tiếng nói của Chúa)

- Việc bổn phận hằng ngày.

- Những biến cố xẩy đến cho chúng ta...

   5/ Trong những điểm trên Hai Điểm nổi bật và bao quát tất cả đó là Tin Mừng và Giáo Hội.

   Tin Mừng là Hiến Pháp, Giáo Hội là Hành Pháp ban hành các đạo luật để thi hành Hiến Pháp.

   Đòi hỏi duy nhất của Tin Mừng và Giáo Hội là làm theo ý Chúa.

   Những người thu thuế và gái điếm đã sám hối, làm theo Ý Chúa nên “Vào nước trời trước các ông”.

***********

Lạy Chúa! Chúng con là phàm nhân tội lỗi. Xin cho chúng con biết ăn năn sám hối và làm theo Ý Chúa để được vào Nước Trời. Amen.

Hãy sám hối, hãy ăn năn vì Nước Trời đã gần. Hãy sám hối, hãy ăn năn và tin vào Phúc Âm (Nguyên Hữu). 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo