THỨ BA TUẦN 11 TN (Mt 5, 43-48)

"Anh chị em hãy nên hoàn thiện 

như Cha anh chị em trên trời là Đấng Hoàn Thiện”

   1/ Cha trên Trời là Đấng Thánh thiện vô cùng.

  2/ Sự hoàn thiện hệ tại tình yêu bao dung, cao cả, luôn ban ơn rộng rãi, bất chấp sự vô ân, bạc nghĩa của con người:

- Ban khí thở cho mọi loài để chúng sống. (cho cả những người vô thần, người tội lỗi, kẻ chống lại Chúa, tích cực phỉ báng, hạ bệ Chúa, bắt bớ những ai theo Chúa… )

- Cho mặt trời mọc lên soi sáng tất cả mọi loài…

- Cho mưa xuống cho mọi loài…

  3/ Bằng chứng cùa sự hoàn thiện theo mẫu gương Cha Trên Trời dó là lòng quảng đại yêu kẻ thù:

- Chào hỏi người thân? Thằng cướp cũng làm như thế.

- Yêu kẻ yêu mình? Thằng cướp cũng làm như thế.

- Làm ơn cho kẻ giúp đỡ mình? Thằng cướp cũng làm như thế.

  Nếu ta cũng chỉ yêu những kẻ yêu mình thì chả hơn thằng cướp tí nào.

  Cái mà thằng cướp không đời nào làm được, chỉ có Chúa mới làm đó là yêu kẻ thù của mình. Nếu chúng ta cũng làm được thì chúng ta là con cái Cha trên trời.

  Đavit được nên cao trọng, trở thành ông tổ của Đấng Cứu Thế … vì ông đã tha mạng cho vua Saul, kẻ đang truy sát mình.

  Quan Công được dân chúng tôn lên bậc thần thánh… vì ông đã tha mạng cho kẻ thù truyền kiếp là Tào Tháo tại đèo Hoa Dung.

  Biết rằng việc khó nhất là yêu kẻ thù nhưng chúng con xin Chúa giúp sức cho chúng con thực hành để được nên giống Chúa. Amen.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo