THƯ MỤC VỤ

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thư Mục vụ Mùa Vọng và Giáng Sinh 2020

Kính gởi: quí cha, quí tu sĩ, chủng sinh và anh chị em tín hữu trong gia đình Tổng giáo phận Anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô, Chúng ta đã bước vào Mùa Vọng chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Mùa Giáng sinh không chỉ là mùa vui chơi mua sắm, trang trí đèn sao, nhưng trước hết là mùa vui mừng đón Con…

THƯ MỤC VỤ THÁNG 12

THƯ MỤC VỤ THÁNG 12          Quý Ông bà, Anh chị em, Thanh niênnam nữ và Thiếu nhi thân mến.       THÁNG 12 – NĂM PHỤNG VỤ  2020 - 2021 NĂM B. MÙA VỌNG  “Mùuøa Voïng coù 02 ñaëc tính: vöøa laø muøa chuaån bò möøng leã troïng Giaùng Sinh, trong leã naøy, kính nhôù vieäc Con Thieân Chuùa ñeán laàn thöù…

© Copyright 2019-2021 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo